HG 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

PDF Imprimare Email

HOTARÂRE nr. 261 din 22 februarie 2001

HOTARÂRE nr.261 din 22 februarie 2001
privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite
În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 19 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
Art. 1.- (1) În sensul prezentei hotarâri, termenii urmatori sunt definiti astfel:
a) loc de munca: zona, spatiu strict delimitat, înzestrata cu mijloace de munca, utilaje, unelte, mijloace de transport, mobilier, si obiecte ale muncii, materii prime, materiale, semifabricate, organizata în vederea realizarii unei operatiuni, lucrari sau pentru îndeplinirea unei functii de catre un executant individual sau colectiv cu pregatirea si îndemânarea necesare, în conditii tehnice, organizatorice si de protectie a muncii precizate;
b) factor de risc de îmbolnavire profesionala: însusire, stare, proces, fenomen, comportament, proprii elementelor implicate în procesul muncii, care pot provoca îmbolnaviri profesionale.
(2) Factorii de risc de îmbolnavire profesionala cuprind factorii proprii mediului de munca: factorii fizici, chimici, biologici, denumiti în continuare noxe profesionale.
Art. 2. - (1) Criteriile pentru încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite sunt urmatoarele:
a) prezenta în mediul de munca a noxelor profesionale fizice constând în zgomot, vibratii, unde electromagnetice, presiune, radiatii ionizante, radiatii laser de putere neprotejate, precum si a noxelor profesionale chimice sau biologice prevazute în Normele generale de protectie a muncii, care nu respecta limitele admise prevazute în aceste norme;
b) raspunsul specific al organismului la agresiunea noxei profesionale, evidentiat prin indicatori de expunere si/sau de efect biologic, stabiliti prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
c) morbiditatea, exprimata prin boli profesionale înregistrate la locul de munca în ultimii 15 ani.
2) Încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite se face cu respectarea dispozitiilor art. 7 si/sau art. 8, dupa caz, si cu îndeplinirea cumulativa a criteriilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) sau la alin. (1) lit. a) si c).
3) Pentru locurile de munca în care sunt prezente substante foarte periculoase notate cu Fp în anexele nr. 17 si 18 la Normele generale de protectie a muncii sau noxe profesionale biologice, care nu au prevazuta limita admisibila, simpla prezenta reprezinta noxa profesionala.
Art. 3. - (1) Încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite se face în cadrul urmatoarei metodologii, alcatuita dintr-o succesiune recomandata de operatiuni specifice si care constau în:
a) nominalizarea în vederea încadrarii locurilor de munca în conditii deosebite si stabilirea criteriilor aplicabile pentru aceasta încadrare, care se face de angajator împreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, în cadrul Comitetului de securitate si sanatate în munca, acolo unde acesta este înfiintat;
b) expertizarea locurilor de munca din punct de vedere al protectiei muncii;
c) efectuarea determinarilor de noxe profesionale, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1); buletinele de determinari trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date: unitatea, sectia, atelierul, locul de munca, noxa profesionala, valoarea masurata, valoarea limita admisa, metodele de masurare;
d) solicitarea de catre angajator de la institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei a listei cuprinzând bolile profesionale înregistrate sau a listei cuprinzând efectuarea controlului medical pentru personalul care lucreaza în locuri de munca în conditii deosebite, pentru determinarea raspunsului specific al organismului;
e) efectuarea evaluarii locurilor de munca nominalizate la lit. a), care se face de angajator împreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, în cadrul Comitetului de securitate si sanatate în munca acolo unde acesta este înfiintat, conform anexei nr. 2 sau 3;
f) stabilirea masurilor tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici locului de munca;
g) obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca în conformitate cu prevederile art. 4;
i) stabilirea locurilor de munca în conditii deosebite în conformitate cu art. 19 alin. (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
(2) Pentru încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite este obligatoriu ca noxa profesionala determinata sa se regaseasca ca efect asupra starii de sanatate si/sau ca noxa profesionala ce a avut efect asupra starii de sanatate sa se regaseasca în determinarile efectuate la locurile de munca.
(3) Institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei, prevazute în anexa nr. 1, au obligatia sa transmita lista cuprinzând bolile profesionale înregistrate în ultimii 15 ani, în termen de 15 zile de la data solicitarii, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date: perioada de înregistrare, locul de munca, denumirea îmbolnavirii, factorul nociv responsabil.
(4) Institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei, care au efectuat controlul medical, au obligatia sa transmita sinteza analizelor medicale în termen de 15 zile de la finalizarea controlului medical, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date: locul de munca, numarul de persoane investigate, indicatorul biologic alterat, factorul nociv responsabil.
Art. 4. - (1) Avizul inspectoratului teritorial de munca pentru încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite va cuprinde si se va acorda în baza urmatoarelor documente:
a) determinarile de noxe, efectuate de laboratoare abilitate prevazute în anexa nr. 1, care se fac numai în prezenta inspectorilor de munca, certificând ca la data efectuarii acestora s-au aplicat masurile tehnico-organizatorice pentru normalizarea conditiilor de munca, ca toate instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal, conform proiectului, si ca procesele tehnologice se desfasoara în conditii normale;
b) constatarile efectuate de inspectoratele teritoriale de munca, ce vor fi consemnate într-un proces-verbal si vor face referire directa la respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii si ale celorlalte acte normative din domeniu;
c) copii de pe lista cuprinzând bolile profesionale sau sinteza analizelor medicale si fisa de evaluare prevazuta în anexa nr. 2 sau 3.
(2) Avizul acordat are o valabilitate de cel mult 3 ani, cu posibilitate de prelungire.
Art. 5. - (1) Angajatorul este obligat sa depuna la casele teritoriale de pensii, la definitivarea contractului colectiv de munca, avizul inspectoratului teritorial de munca prin care se dovedeste încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite si lista cuprinzând categoriile profesionale care lucreaza în aceste locuri de munca.
(2) Modificarile intervenite referitoare la locurile de munca în conditii deosebite, lista cuprinzând activitatile si categoriile profesionale vor fi comunicate caselor teritoriale de pensii de catre angajator.
(3) Angajatorul este obligat sa depuna lunar la casele teritoriale de pensii lista cuprinzând persoanele care în luna anterioara si-au desfasurat activitatea în locuri de munca în conditii deosebite.
(4) Modelul listelor, termenele si modalitatile de depunere sau comunicare a acestor documente se vor stabili prin hotarâre a Consiliului de administratie al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
Art. 6. - (1) Inspectia Muncii si Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale vor transmite Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale lista cuprinzând locurile de munca în conditii deosebite si categoriile profesionale care lucreaza în aceste locuri de munca.
(2) Modelul listelor, termenele si modalitatile de depunere sau de comunicare a acestor documente se vor stabili de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Art. 7. - Încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite se va face numai în situatia în care angajatorii au luat masurile tehnico-organizatorice potrivit Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, Normelor generale de protectie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii si altor reglementari tehnice aplicabile.
Art. 8. - (1) Angajatorii care si-au nominalizat locuri de munca în conditii deosebite si care nu se încadreaza în prevederile art. 7 sunt obligati ca pe o perioada de 6 ani de la data publicarii prezentei hotarâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, sa ia toate masurile tehnico-organizatorice pentru a normaliza conditiile de munca în conformitate cu Legea nr. 90/1996, republicata, cu Normele generale de protectie a muncii, Normele specifice de securitate a muncii sau cu alte reglementari aplicabile în domeniu.
(2) În perioada prevazuta la alin. (1) locurile de munca se considera încadrate în locuri de munca în conditii deosebite pe toata durata luarii masurilor tehnico-organizatorice pentru normalizarea conditiilor de munca.
(3) Angajatorii vor raporta semestrial inspectoratelor teritoriale de munca în a caror raza îsi desfasoara activitatea respectiva realizarea masurilor tehnico-organizatorice pentru normalizarea conditiilor de munca, în vederea prevenirii accidentelor de munca si a îmbolnavirilor profesionale.
(4) La termenele scadente ale masurilor stabilite sau dupa perioada prevazuta la alin. (1) dispozitiile alin. (2) îsi înceteaza aplicabilitatea.
Art. 9. - Angajatorii care au nominalizate locuri de munca în conditii deosebite sunt obligati, pe propria cheltuiala, sa îi supuna controlului medical periodic, în conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei, pe toti salariatii care îsi desfasoara activitatea în aceste conditii, prin institutii abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei.
Art. 10. - Încadrarea tuturor categoriilor de salariati în locurile de munca în conditii deosebite se face numai în cazul în care activitatea lor se desfasoara efectiv în aceste locuri de munca potrivit programului normal de lucru.
Art. 11. - (1) Nominalizarea salariatilor care îsi desfasoara activitatea în locurile de munca în conditii deosebite, potrivit art. 10, se face de angajator împreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, în cadrul Comitetului de securitate si sanatate în munca acolo unde acesta este înfiintat.
(2) Stagiul de cotizare în conditii deosebite de munca se stabileste în conditiile legii.
Art. 12. - Perioadele în care un salariat lucreaza permanent în locuri de munca în conditii deosebite se stabilesc prin decizie a angajatorului care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarui salariat conform sarcinii specifice, în raport cu functia îndeplinita.
Art. 13. - Perioada în care un salariat care lucreaza în locuri de munca în conditii deosebite a fost în concediu de odihna sau în incapacitate de munca se considera timp în care activitatea s-a desfasurat în conditiile locului de munca în care a lucrat la data ivirii acestei situatii.
Art. 14. - (1) Dovedirea perioadelor de activitate desfasurata în locuri de munca în conditii deosebite în vederea pensionarii se face pe baza înregistrarii acestora în carnetul de munca, conform metodologiei stabilite de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, pe baza unei adeverinte emise de angajatorul la care a lucrat salariatul respectiv sau pe baza listelor cuprinzând persoanele care au desfasurat activitatea în locuri de munca în conditii deosebite.
(2) În cazul distrugerii arhivelor, dovedita cu acte, se poate reconstitui potrivit legii, prin hotarâre judecatoreasca, perioada lucrata în conditii deosebite.
Art. 15. - Locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale încadrate în grupele I si a II-a de munca pâna la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri sunt considerate activitati desfasurate în conditii deosebite, cu exceptia celor care, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, sunt prevazute ca fiind activitati desfasurate în locuri de munca în conditii speciale.
Art. 16. - Angajatorii care au locuri de munca, activitati si categorii profesionale încadrate în grupele I si a II-a de munca vor face reevaluarea acestora, în vederea încadrarii locurilor de munca în conditii deosebite, respectând dispozitiile prezentei hotarâri, în cel mult 90 zile de la data intrarii în vigoare a acesteia.
Art. 17. - Expertizarea tehnica a locurilor de munca în conditii deosebite se efectueaza de angajator, inspectoratele teritoriale de munca, Institutul National de CercetareDezvoltare pentru Protectia Muncii sau de alte organisme recunoscute de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Art. 18. - Angajatorii care nu au primit aviz pentru încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite pot formula plângere în termen de 15 zile de la data comunicarii, la Inspectia Muncii, care o va solutiona în termen de 30 de zile.
Art. 19. - Costurile activitatilor de expertizare, de determinari de noxe, de control medical, precum si cele legate de obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca se suporta de catre angajator.
Art. 20. - Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 aprilie 2001.
Art. 21. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 22. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga:
a) Hotarârea Guvernului nr.407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acorda salariatilor din unitatile de cercetare, explorare, exploatare si prelucrare a materiilor prime nucleare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.156 din 9 iulie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotarârea Guvernului nr.478/1990 privind locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale din Întreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de acumulatori) Bistrita ce se încadreaza în grupele I si a II-a de munca în vederea pensionarii, precum si conditiile de pensionare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.75 din 24 aprilie 1992;
c) Hotarârea Guvernului nr.559/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica si petrochimica, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.87 din 8 mai 1992, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Hotarârea Guvernului nr.481/1990 privind încadrarea personalului în grupele I si a II-a de munca de la locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite aparute dupa anul 1969 în unitatile Ministerului Industriei Metalurgice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.75 din 24 aprilie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Hotarârea Guvernului nr.647/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din unitatile subordonate Ministerului Industriei Usoare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.86 din 7 mai 1992;
f) Hotarârea Guvernului nr.671/1990 privind încadrarea în grupa I de munca în vederea pensionarii a personalului existent la I.R.E.M.O.A.S. Bucuresti, în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanica, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.86 din 7 mai 1992;
g) Hotarârea Guvernului nr.1.223/1990 privind încadrarea în grupa a II-a de munca, în vederea pensionarii, a unor locuri de munca sau activitati din constructii-montaj, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.109 din 27 mai 1992;
h) Hotarârea Guvernului nr.406/1991 privind locurile de munca, activitatile si categoriile de personal din Combinatul de Metalurgie Neferoasa Copsa Mica, Întreprinderea de Metalurgie Neferoasa Firiza si Întreprinderea Metalurgica "Neferal" Bucuresti ce se încadreaza în grupele I si II de munca în vederea pensionarii, precum si conditiile de pensionare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.132 din 16 iunie 1992;
i) Hotarârea Guvernului nr.620/1992 privind încadrarea în grupa I si a II-a de munca, în vederea pensionarii, a unor lucratori din activitatea de exploatare si transport forestier, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.265 din 27 octombrie 1992;
j) Hotarârea Guvernului nr.456 din 28 aprilie 1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica si petrochimica;
k) Hotarârea Guvernului nr.512/P.R. din 10 februarie 1990 privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din cadrul Combinatului Metalurgic de Metale Neferoase Copsa Mica;
l) Ordinul comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 253/1M/7.503 din 7 august 1995 privind precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite din Serviciul de Telecomunicatii Speciale care se încadreaza în grupele I si II de munca în vederea pensionarii;
m) Ordinul comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 2.120/662/1999 privind încadrarea în grupa II de munca a unor locuri de munca si activitati din cadrul Societatii Comerciale "Aerostar" - S.A. Bacau, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.508 din 20 octombrie 1999;
n) orice alte dispozitii contrare prezentei hotarâri.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sârbu

Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu Bucuresti, 22 februarie 2001.

ANEXA Nr. 1
A. Institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei pentru evidenta bolilor profesionale:
a) institutele de sanatate publica - colectivul Epidemiologia bolilor profesionale, a bolilor legate de profesiune si comunicarea riscului;
b) Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala - colectivul Statistica bolilor profesionale;
c) directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - compartimentul Supravegherea starii de sanatate si programe de sanatate publica.
B. Institutii care au în structura laboratoare abilitate pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale:
a) directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
b) clinicile de medicina muncii sau boli profesionale;
c) Inspectia Muncii, prin Centrul de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional
d) alte laboratoare abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei si recunoscute de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
ANEXA Nr. 2
FISA de evaluare pentru încadrarea în conditii deosebite a locurilor de munca prin aplicarea criteriilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b)
ANEXA Nr. 3
FISA de evaluare pentru încadrarea în conditii deosebite a locurilor de munca prin aplicarea criteriilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si c)